Soria Moria
- det perfekte utgangspunkt for fuglekikking

Soria Moria camping ligger tett ved to viktige fuglereservater: Rinnleiret Naturvernreservat ved Rinnelvas utløp, og Ørin Nord, ved Verdalselvas deltaområde. Begge har status som ”Ramsar”- områder. (Gangavstand til Rinnleiret naturreservat er ca 300 m.)

Til sammen nærmere 210 fuglearter er registret i området, som er særlig viktig for ande- og vadefugler. Her planlegges nå et eget Ramsarsenter som vil bli en naturlig del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Soria Moria camping er også i dag benyttet som innkvartering for fuglekikkere, spesielt fra England og Tyskland. Plassen er et utmekret utgangspunkt for de som vil besøke de mange spennende fugleområdene.

Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste fjord. Langs østsida av fjorden ligger fruktbare jordbruksområder og utallige mudderfjærer velegnet for rastende andefugler og vadefugler. Trondheimsfjorden våtmarkssystem betraktes som et av de viktigste RAMSAR-områdene i Nord-Europa. Noen dager rundt Trondheimsfjordområdet vil garantert gi deg mange spennende fugleopplevelser.

Havørna er en vanlig hekkefugl i fjorden, og kan sees daglig året rundt. Vinterpopulasjonene består blant annet av smålom, gulnebblom, horndykker, sjøorre, havelle og ærfugl i tillegg til store mengder måker - grønlandsmåke og polarmåke. Under trekket fylles fjæreområdene opp med andefugler og vadefugler. Over 60.000 kortnebbgås bruker de indre delene av fjorden som rasteområde på sin vei mot Svalbard både vår og høst. Hvitkinngås, sædgås, tundragås og grågås opptrer regelmessig.

Ved innsjøene i området, som for eksempel Leksdalsvatnet i Verdal finnes Skandinavias tetteste bestander av horndykker, og både smålom og storlom hekker her. Den sjeldne dvergmåken hekker så godt som årlig, og sangsvaner i hundretall benytter områdene under trekket vår og høst.

Innlandet domineres av granskog, og, orrfugl, jerpe og lirype er alle vanlige fuglearter her. Traner hekker helt ned i kulturlandskapet. Svartspett, tretåspett og gråspett er her året rundt. Perleugle, spurveugle og haukugle hekker i gamle hakkespetthull når tilgangen på gnagere er god. Fjellvåk er i gode gnagerår den vanligste rovfuglen.

Fuglene i fjellheimen, som for eksempel i Forra, er også eksklusive. I små myrdammer kan man finne svømmesniper og brushaner, mens dobbeltbekkasina har sin merkelige leik på tørrere områder i fjellet. Ringtrost, snøspurv, fjellrype, boltit og fjæreplytt er vanskeligere tilgjengelig, men hekker på de høyeste toppene i området. Blåstrupe, lappspurv, lavskrike og gulsanger er blant fjellets mest eksklusive spurvefugler.

thumb_kjottmeis_HEL

thumb_maaltrost_HEL

Bilder: Terje Kolaas

Info om fuglekikking se http://www.northernbirding.com/.